EMK RachunkowośćNaszym klientom gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług, opierając się zarówno na doświadczeniu jak i nowoczesnym podejściu do rozwiązywanych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczymy usługi w zakresie:

  Prowadzenia ksiąg rachunkowych:
 1. Opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont wraz z ich wdrożeniem;
 2. Dokonywanie zapisów księgowych w ewidencji syntetycznej i analitycznej;
 3. Ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz planów amortyzacji;
 5. Sporządzanie sprawozdań GUS;
 6. Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi wzorami deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie do Urzędu Skarbowego;
 7. Ustalanie wysokości naliczonego i należnego podatku VAT;
 8. Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych pod kątem podatku VAT;
 9. Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym zawierającym wymagane przepisami prawa elementy takie jak: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale, informacja dodatkowa.
  Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów/ewidencji ryczałtu:
 1. Wprowadzanie zapisów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów/ewidencji ryczałtu;
 2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz planów amortyzacji;
 3. Prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 4. Prowadzenie ewidencji VAT;
 5. Ustalanie miesięcznych wysokości zaliczek na podatek dochodowy;
 6. Prowadzenie dokumentacji ZUS Właścicieli;
 7. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
  Szeroko pojętej obsługi kadrowo-płacowej:
 1. Przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych zgodnie z uzyskanymi informacjami;
 2. Przygotowywanie list płac oraz rachunków do umów zlecenia/dzieła;
 3. Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 5. Prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego;
 6. Sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców;
 7. Sporządzanie zeznań rocznych pracowników.
 8. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników (na życzenie);
 9. Sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS i Urzędów Skarbowych.
 10. Sprawozdawczość PFRON oraz obsługa dofinansowań dla osób niepełnosprawnych:
 11. Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne;
 12. Miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności niepełnosprawnych pracowników;
 13. Sporządzanie wniosków o wypłatę refundacji składek na poszczególny miesiąc, miesięcznych deklaracji i informacji dla celów PFRON (DEK, INF);
 14. Reprezentacja w prowadzonych postępowaniach kontrolnych i wyjaśniających przed PIP oraz ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
  Usługi dodatkowe:
 1. Rozliczanie dotacji współfinasowanych ze środków Unijnych;
 2. Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS;
 3. Przesyłanie deklaracji podatkowych, po uzyskaniu pełnomocnictwa od firmy, drogą elektroniczną;
 4. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej likwidacji: spółek z o.o., komandytowych i jawnych;
 5. Sporządzanie dokumentacji księgowej w związku ze zmianą formy prawnej np. spółki komandytowej w spółkę z o.o.;
 6. Wsparcie merytoryczne przy przejściu z książki przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe;
 7. Obsługa spółek z kapitałem zagranicznym;
 8. Pełna obsługa dla klientów objętych obowiązkiem rejestracji za pomocą kas fiskalnych (pomoc w wyborze sprzętu, przygotowanie dokumentacji do Urzędu Skarbowego).


 
 
 
  Chcesz nam zadać pytanie?
Skorzystaj z formularza
kontaktowego!
Formularz


 
 
  EMK Rachunkowość Sp. z o.o.
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9
90-368 Łódź

tel. +48 530 686 886

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek
7:30 – 15:30